Tuzuk

E-mail Print PDF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NJ BURLINGTON COUNTY MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                              

Madde-1

Birliğin adı, merkezi, adresi:

Birliğin adı: NJ BURLINGTION COUNTY Müslümanlar Birliği'dir

Birliğin merkezi: New Jersey Eyaleti, Burlington ilçesidir

Birligin adresi:       NJ BURLINTON COUNTY MUSLIM ASSN.

                             Selimiye Camii

                             203 Fountain Ave

                             Burlington, NJ 08106

Madde-2

Birliğin özelliği ve kuruluş tarihi:

a)    Bu birlik Dini Kuruluşlar Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre kurulmuş, kâr gayesi gütmeyen ve genel yararları gözeten bir kuruluştur

b)    Bu birlik, dil, ırk ve renk farkı gözetmeksizin dini inancına bağlı bütün müslümanlara hizmet etmek için kurulmuştur

c)     Birliğin kuruluş tarihi: 7.7.1988 dir

Madde-3

Birliğin amaçları

Bu birliğin amaçları şunlardır

a)    NJ BURLINGTON COUNTY yörelerinde yaşayan müslümanların dini ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak

b)    İslam’ı öğretmek, islam kültürünü yaymak ve yaşatmak

c)     Dini eğitim olanakları sağlamak, dini bilgiler vermek

d)    Bütün islam dini ibadetlerini yönetmek her türlü dini törenleri, nikah ve cenaze işlerini yürütmek ve bu konularda müslümanlara yardımcı olmak

e)    Cami, mescit gibi ibadet yerleri açmak.  Bu amaçla binalar satın almak, yaptırmak, kira ile tutmak, kiraya vermek, sahip olduğu taşınmaz malları satmak vakıflar kurmak

f)    İslam dinini isteyenlere öğretmek için okullar açmak, kurslar ve çeşitli toplantılar düzenlemek ve bu okullarda başka birliklerle ortaklaşa çalışmalar yapmak.  Gazete, dergi çıkarmak, radio, televizyon kiralamak

Madde-4

Birliğin bağli olduğu yasal hükümler

a)    Bu birlik kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kanununun 404 (b) den (t) ye kadar olan maddelerindeki calışmalardan hiç biri ile uğraşmaz.  Siyasetle dolaylı ve dolaysız ilgilenmez

b)    Bu birlik 1954 yılında kabul edilen (Internal Revenue Code) unun 501 (c) fıkrası, üçüncü bölümünde belirtildiği üzere hayır işleri için kurulmuştur ve ancak bu alanda calışma yapar

c)     Bu birlik, 1954 yılında kabul edilmiş (Internal Revenue Code) unun 501 (c) fıkrası, üçüncü bölümünde belirtilen gelir vergisinden muaf kuruluşlara; yine 1954 yılında kabul edilen (Internal Revenu Code) unun 170 (c-2) bölümünde sözü edilen vergiden muaf bağışların yapıldığı kuruluşlara izin verilmeyen calışmalar yapmayacaktır

d)    Bu birlik amaçlarını gerçekleştirmek için New Jersey, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kanununa uygun calışmalarda bulunacaktır

e)    Bu birliğin mal ve gelirleri yalnız hayır işleri için kullanılır.  Bütün yöneticileri ücretsiz ve gönüllü olarak calışırlar. Ancak birliğin amacını gerçekleştirmek için dışardan hoca, öğretmen gibi görevliler tutulabilir

f)    Bu birliğin kapatılması halinde, borçları ödendikten sonra kalacak her çeşit mal, para ve alacaklari, 1954 yılında kabul edilen (Internal Revenue Code) unun 510 (c) (3) bölümü uyarınca tamamen hayır işleri için kurulmuş olan ve kâr amacı gütmeyen bir veya birden müslüman derneğe bırakılır.  Bu konuda tüzüğün 14 üncü maddesi uygulanır.

Madde-5

Gelir kaynakları:

Bu birliğin gelir kaynakları şunlardır:

a)    Para ve mal bağışları, yünetmen kurulunca ayarlanacak üye aidatları

b)    Birliğin sahip olacağı mal ve binalardan sağlanacak gelirler

c)    Bağış ve gelirler, sıra numaralı ve kıymet yazılı, dip koçanlı makbuzlar verilerek toplanır.

Madde-6

Üyelik:

a)    Birliğin amaçlarını benimsemiş ve 18 yaşını doldurmuş her müslüman, bu birliğe üye olabilir.  Üye olmak isteyenler, bu dileklerini birliğin yönetim kurulunca hazırlanacak üyelik formunu doldurarak veya bir yazı ile yönetim kurulu başkanlığına bildirirler.  Yönetim kurulu bu dileği kabul veya red edebilir.  Reddederse neden göstermek zorunda değildir.  Dileği reddedilen kişi genel kurula baş vurabilir.  Son karar genel kurula aittir.

 

b)    Birligin asıl, fahri ve onur uyesi olmak üzere üç çeşit olabilir.  Asıl üye yıllık aidatlarını düzgün olarak ödeyen üyelerdir.  Yalnız asıl üyeler seçme seçilme hakkına sahiptirler. Bir asıl üyenin seçilme hakkına sahip olabilmesi için iki(2) dönem aktif olarak yönetim kurulun'da görev alması gerekmektedir. Seçilme hakkına sahip olan bir asıl üye birliği manevi yönden destekleyenler arasından yönetim kurulu kararı ile fahri üyeler ve onur üyeleri seçilir.  Asıl üyeler arasından da onur üyeleri seçilebilir.  Üyeler maksatlı olarak birliğin amaçlarına aykırı davranışta bulunurlarsa yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.  Üyelikten çıkarılan kişilerin genel kurula baş vurup itiraz etme hakları vardır.  Son karar genel kurula aittir.

 

c)    Bir üyenin seçimlerde oy kullanabilmesi için üyeliğini seçimlerden en az dört (4) ay öncesinde yapmış olması gerekmektedir. Seçimlere dört (4) aydan az bir süre kala üye olanlar o yılın seçimlerinde oy kullanamazlar. Üyelik üyelerin istifa etmesi, ölmesi veya birlikten çıkarılması durumlarında son bulur

 

d)    Derneğin amaçlarına aykırı davranan üyeler genel kurul başkanlığınca haysiyet divanına verilir.  Haysiyet divanı kararını yönetim kuruluna bildirir.  Uyarmalara rağmen aidatlarını ödemeyen üyeler aidatlarını ödemedikleri yıl veya yıllar için aday olamaz ve oy kullanamazlar.  Aidatlarını ödememe süresi iki yıl sürerse o kişi üyelikten çıkarılır.  Üyelikten çıkarılanların üye olmak için yeniden yönetim kuruluna baş vurma hakları vardır.

Madde-7

İlişkiler

Bu birlik, aynı amaçlara yönelmiş müslüman dernekleriyle uygun gördüğü konularda iş birliği yapabilir, ortaklaşa vakıflar kurmayı, karşılıklı yardımlaşmayı benimser.

Bu birlik, genel kurul toplantılarında aynı amaca yönelik dernek veya dernekleri davet edebilir, çalışmaları hakkında onlara bilgi verebilir.  Birlikten kuvvet doğar ilkesini benimser.  Bu çağrılan kişiler aidat ödeyip birliğe üye olmamışlarsa seçimlerde oy kullanamazlar.

Çoğunluğun kararıyla dilerlerse konuşma yapabilirler.

Madde-8

Dil

Bu birliğin toplantılarında Türkçe konuşulması öngörülür.  Üyeler arasında Türkçe bilmeyenler varsa konuşmalar onlara özet olarak tercüme edilir.  Türkçe İngilizce konuşulması için oylama yoluna gidilir.

Madde-9

Birliğin kurulları:

 

Birliğin kurullari şunlardır:

 

a)    Genel Kurul

 

b)    Yönetim Kurulu

 

c)     Denetleme Kurulu

 

d)    Haysiyet divanı

 

e)    Danışma Kurulu

f)    Birliğin kuruluş dönemi tamamlanıp yeterli sayıda üye kaydı sağlandıktan sonra, seçim yoluyla kurullardan birinde görev alan kimse, öteki kurullara seçilemez.  Başlangıçtan itibaren denetleme ve haysiyet divanına seçilen üyeler, öteki kurullara seçilemezler.

Madde-10

Genel kurul:

a)    Genel kurul, birliğin aidatını ödemiş asıl üyelerinden meydana gelir.  Yılda bir mâli konular için, iki yılda bir de seçim ve mâli konular için toplanır.  Bunlar olağan toplantılardır.

b)    Ayrıca beşte bir kayıtlı üyenin; yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekçeli gündem ve cağrılarıyla olağan üstü genel kurul toplantıları düzenlenir.  Genel kurul, olağan üstü toplantılara, genel kurul başkanı aracılığı ile çağrılır.  Eğer genel kurul başkanı, uzun yolculuk, hastalık, ölüm gibi nedenlerle uzaklaşmış durumda bulunursa, toplantıya çağırma işini, genel kurul başkanlık divanı yazmanları sağlarlar.

c)     Genel kurulun olağan veya olağan üstü toplantıları, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce, toplantının yerini, tarihini, saatini ve gündemini bildirerek üyelere duyurulur.  Olağan toplantıların hangi ayda yapılacağına yönetim kurulu karar verir.

d)    Genel kurul toplantılarının açılması için aidatını ödemiş kayitlı üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasi gerekir.  Bu coğunluk sağlanamazsa, toplantı bir saat sonra yarıdan bir fazla çoğunluğu aramaksızın açılır.

e)    Mali genel kurul toplantılarında, birliğin hesap durumu incelenir, bu konudaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları okunur ve onaylama oylamasına geçilir.

f)      Seçim ve mali konuların birlikte görüşüldüğü iki yılda bir yapılan olağan toplantılarda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülür:

1)    Genel kurul başkanlık divanı seçimi

2)    Yönetim kurulunun yıllık çalışma ve hesap raporlarının okunması

3)    Tenkitler, dilekler

4)    Yönetim kurulu raporunun genel kurul onayına sunulması.

5)    Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet divanı seçimleri.

g)    Bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyları ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.  Tüzük değişikliği aidatını ödemiş kayıtlı üye sayısının üçte ikisinin oylarıyla gündeme alınabilir.

h)    Genel kurul başkanlık divanı, bir başkan ve iki yazmandan oluşur.  Başkanlık divanı, açık oylama ve coğunluk usulü ile seçilir.  Çoğunluğun isteği ile kapalı oylama yoluna gidilebilir.  Oylama sırasında her asıl üye toplantıya katılmayan başka bir tek asıl üye adına yazılı ve imzalı bir belge göstererek vekaleten oy kullanabilir.

i)    Genel kurul toplantılar, düzeltilmiş ve ekler yapılmış “Roberts Rule” un son baskısına göre yürütülür.

Madde-11

Yönetim kurulu:

Yönetim kurulu, bu tüzüğün 3 üncü maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesiyle birinci dereceden sorumlu, görevli ve yetkili bir yürütme organıdır.  Olağan seçim ve mali genel kurul toplantılarında asıl üyelerin oy çoğunluğu ile:  bir başkan, iki başkan vekili, bir sayman, bir yazman ve iki üyeden oluşur.  Yönetim kurulu, en az dört kişi ile toplanabilir.

Baskan, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.  Başkanın bulunamadığı durumlarda bu görevi başkan vekilleri sıra ile yürütürler.  Karşılıklı oyların eşit olduğu hallerde başkanlık makamının oyu iki oy olarak hesaplanır.  Yönetim kurulu, en az iki ayda bir toplanarak gerekli kararları alır.  Yönetim kurulundan çeşitli nedenlerle ayrılanlar olursa, onların yerlerine genel kuruldaki yönetim kurulu seçiminde en çok oy almış üyeler çağrılır.

Yönetim kurulunun başılıca görevleri şunlardır:

a)    Birliğin tüzel kişiliğini, hükümet, şahıslar, kurumlar, şirketler, mahkemeler, vakıflar, bankalar, tapu daireleri, emlakçılar ve daha başka resmi ve özel kuruluşlar karşısında temsil etmek; onlarla yazılı ve sözlü anlaşmalar yapmak.

b)    Birlik adına her türlü taşınır, taşınmaz mallar satın almak veya birliğin taşınır, taşınmaz mallarını satmak, ipotek vermek, bagışları kabul etmek ve değerlendirmek.  Yıllık aidatlari toplamak, bu konularda uyarılarda bulunmak.  Hesap ve karar defterleri düzenlemek.  Mallar kiralamak veya mallarını birlik yararına kiraya vermek.

c)    Birliğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere okullar, kurslar açmak, toplantılar düzenlemek.  Ücretli din görevlileri veya öğretmenler tutmak, onların ücretlerini ödemek.  Komiteler kurmak gerekli gördüğünde komitelerin çalişmalarına veya görevlilerin işlerine son vermek.

d)    Dergiler, bültenler çıkarmak; radio, televizyon kiralamak.  Üyelik formları ve kartları bastırmak, ilanlar vermek.

e)    Birliğin tüzel kişiliğini bankalarda temsil etmek, para işlerini yönetmek, hesaplar tutmak.  Yüz doların üstündeki miktarlar için çift imza ile, yüz dolar veya altındaki miktarlar için tek imza ile para çekmek.

f)    Zamanı geldiğinde genel kurul toplantilarını hazırlamak ve duyurmak; gerekli gördüğü durumlarda genel kurulu, genel kurul başkanlığı aracılığı ile olağan üstü toplantıya çağırmak.  Toplantının yerinin sağlanmasında genel kurul başkanına yardımcı olmak.  Gerekli harcamaları karşılamak.

g)    Yönetim kurulu toplantılarının tutanak veya karar defterini düzenlemek ve korumak.

h)    Aynı amaca yönelik başka dernekler veya birliklerle işbirliği yapmak.

Madde-12

Denetleme kurulu:

Denetleme kurulu uc kisi olarak asil uyeler arasindan genel kurul tarafindan secilir.  Denetlme kurulu, kendi arasindan bir baska nsecer.

Benetleme kurulu, yonetim kurulunun hesap ve calismalarini denetlemek ve bu konularda hazirlayazagi denetleme kurulu raporunu genel kurula sunmakla gorevlidir.

Denetleme kurlu, yonetim kurulu baskanligina en az onbes gun onceden haber vererek birligin defter, tutanak ve hesaplarini detler.  Bu denetleme, yilda en az bir kere yapilir.

Denetleme kurulu, birligin hesap durumu konusunda genel kurul, yonetim kurulu ve haysiyet divani disinda kimseye yazili bilgi veremez.  Boyle bir davranis saptanirsa tuzugun 13 uncu maddesi hukumler uygulanir.

Denetleme kurulu, dernegin tuzukte belirtilen amaclarina aykiri harcama ve calismalar tespit eder veya hesaplarda onemli yanlislar ve yolsuzluklar bulursa genel kurul baskanligi araciligi ile genel kurulu olagan ustu toplantiya cagirabilir.

Madde-13

Haysiyet divanı:

Haysiyet divanı, genel kurul tarafından üç kişi olarak seçilir.  Bu üç kişi, kendi aralarından bir başkan seçerler.

Haysiyet divanı, birliğin uyum ve disiplin işlerini sağlar.

Haysiyet divanı, beşte bir kayıtlı üyenin, yönetim veya denetleme kurulu başkanlarının yazılı başvurusuyla birliğin tüzükteki amaçlarına aykırı davrandığı ve derneğe zarar verdiği iddia edilen üyesi hakkında soruşturma açar; araştırma yapar, savunmaları alır, aklama, uyarma, geçici ve sürekli olarak birlikten çıkarma karaları verir.  Kararları, yazılı olarak ve nedenlerini açıklayarak genel kurul ve yönetim kurulu başkanlarına üyelere verir.  Karar ilk toplanacak olağan genel kurul toplantısında görüşülür.  Genel kurulun oy coğunluğu ilk vereceği karara göre kesinlik kazanır veya değiştirilir veya hükümsüz sayılır.  Genel kurul toplanıncaya kadar Haysiyet divanının kararı geçici olarak uygulanır.

Madde-14

Danışma kurulu:

Danışma kurulu, yönetim kurulu eski başkanları, yaşamakta olan kurucu üyeler imam ve din görevlilerinden oluşur.  Danışma kurulu üyelerinin sayısı 25 i geçemez.  Danışma kurulu kendi üyelerinden bir başkan şeçer.  Tüm eski başkanların danışma kuruluna girmesiyle sayı yirmi-beşi geçerse yirmi beşin üzerindekiler seçiliş sırasına ve zamanlarına göre yedek olarak beklerler.  Bunlar gerektiğinde danışma kurulu başkanı tarafından eksilenlerin yerini alırlar.

Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

 

a)    Yönetim kuruluna fikren yardımcı olmak.

 

b)    Çalışmaların amaçlara yönelmesini sağlamak, sorular sormak, soruları cevaplandırma, dini konulardaki bülten ve açıklamaları gözden geçirmek gerekiyorsa düzeltmeler yapmak, yapılacak calışmalar hakkında fikir vermek, uyarılarda bulunmak.

 

c)     Genel kurulun tüzük değişikliği veya birliği kapatma kararlarını incelemek, onaylamak veya veto etmek.  Danışma kurulunun veto hakkı bir defaya mahsustur.  Veto edilen karar, genel kurulun kayıtlı üye sayısının dörtte üçünün oyu ile kesinlik kazanmış olur.

 

d)    Danışma kurulu kendi aralarındaki kararı oy çoğunluğuna göre alır.

Madde-15

Birliğin Kapatılması:

Birliğin kapanmasına ve çalışmalarına son vermesine olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında karar verilir.  Birliğin kapatılmasıyla bütün borçları ödendikten sonra para, taşınır, taşınmaz mal ve alacakları genel kurulda kayıtlı üye sayısının dörtte üçünün kararı ile aynı amaçları güden, hayır işleri için kurulmuş bir veya birden çok derneğe devredilir.

Tutanak  7.7.1988

1.    Omer Kilic

 

2.    Ahmet Yolacan

 

3.    Mahmut Safak

 

4.    Dilaver Ibisi

 

5.    S. Bascillar

 

6.    Nejat Aydin

 

7.    Ali Kaplan

 

8.    Ihsan Gunaydin

 

9.    Osman Celeb

 

10.                       Mehmet Terkan

 

11.                       Turkay Ozcan

Yukarda adlari yazili onbir mutasebbis kisiden karsisinda imzalari bulunan ilk sekiz kisinin katildigi toplantida isbu tuzuk oy-birligi ile Kabul ve imza edilmistir. 7.7.1988

Maddeler

Konular

Madde-1

Birliğin adi, merkezi, adresi

Madde-2

Birliğin özelliği ve kuruluş tarihi

Madde-3

Birliğin amaçları

Madde-4

Birliğin bağlı olduğu yasal hükümler

Madde-5

Gelir kaynakları

Madde-6

Üyelik

Madde-7

Amerika Muslumanlar Birliği ile ilişkiler

Madde-8

Dil

Madde-9

Birliğin kurulları

Madde-10

Genel kurul

Madde-11

Yönetim kurulu

Madde-12

Denetleme kurulu

Madde-13

Haysiyet divanı

Madde-14

Danışma kurulu

Madde-15

                   Birliğin kapatılması

 

203 Fountain Avenue · Burlington, NJ 08016 · Phone/Fax: 609-386-5535
A Non-Profit Organization · Tax ID 22-2976622 www.njturkish.org | www.selimiyecamii.org | Webadmin= zkahya@gmail.com

Here: Selimiye Camii - Selimiye Mosque Tüzük