Muslumanmisin?

E-mail Print PDF

Müslümanmısın?  Elhamdülillah Müslümanım.

Müslümanım demenin manası nedir?Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

Ne zamandan beri Müslümansın? "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

"Bela" zamanı neye derler?Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: "Bela (Evet Rabbimizsin)" dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?Allah Sen kimin kulusun ?http://www.biriz.biz/esma/esma1.htm  Allah'ın kuluyum

Dinin hangi dindir?İslam dinidir. Kitabın hangi kitaptır? Kur'an'dır.

Din nedir?Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

İslam nedir?Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.

İman Nedir?Hz.Peygamber'in, Allah'tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

Allah kaçtır diyenlere ne dersin? Allah birdir derim.Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?  Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir. Bunun manası nedir?  Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.

Allah'ın varlığına akli delilin nedir? Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

Allah'ın sıfatları nelerdir?Allah'ın sıfatları iki gruba ayrılır.1) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir.

Allah'ın zati sıfatları nelerdir?

1.                                                      Vücüd : Var olmak,

2.                                                      Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,

3.                                                      Beka : Varlığının sonu olmamak,

4.                                                      Vahdaniyet : Bir olmak,

5.                                                      Muhâlefetun-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,

6.                                                      Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.

Allah'ın sübütü sıfatları nelerdir?

1.                  Hayat :Diri olmak,

2.                  İlim :Bilmek (Allah her şeyi bilir.)

3.                  Semi :İşitmek (Allah her şeyi işitir)

4.                  Basar :Görmek (Allah her şeyi görür)

5.                  İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah'ın dilemesiyle olur.)

6.                  Kudret:Herşeye gücü yetmek,

7.                  Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.

8.                  Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O'ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.

Farz Nedir? Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

Vâcib Nedir?  Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.

Sünnet Nedir? Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

Müstehab Nedir?(Mendup) Hz.Peygamber'in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir

Mübah Nedir?  Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Haram Nedir? Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

Helal Nedir? Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

Mekruh Nedir? Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

 

 

Sûre Nedir? Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

Ayet Nedir?   Kur'an-ı Kerim'de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

Hadis Nedir? Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

 

 

Kıblen neresidir?Kabe-i Muazzamadır.

Kimin ümmetindensin?Muhammed Aleyhisselamın.

Kimin zürriyetindensin?Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim

Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir. 

İman-ı yeis nedir? Geçerli midir?Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir.

 

 

Peygamberimizin babasının adı nedir?Abdullah'tır. 

Annesinin adı nedir?Amine'dir.

Dedesinin adı nedir?Abdülmüttaliptir.

Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?571'de doğdu Mekke'de doğdu, 632'de Medine'de vefat etti. 

Şimdi nerde bulunuyor? Şimdi Medine'de "Ravza-i Mutaharra”sındadır.

Kaç yaşında iken Peygamber oldu?40 yaşında.

Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?23 sene peygamberlik yaptı.

Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.

Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.

Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed,  Mustafa, Ahmed, Mahmud

Peygamberimizin kaç kızı vardı?Dört. Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma (r.a.)'dir.

Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.

Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir. 

Bunlar kimin çocuklarıdır?Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.

Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?Hz. Hatice, Hz. Sûde bint-i Zem'a, Hz. Aişe, Hz.Hafsa,  Hz.Zeynep b.Huzeyme, Hz.Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cuveyriye, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiyye, Hz.Meymune, Hazreti Mariye, (r.a)

Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?Onlar bütün müminlerin annesidir.

Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür. 

Peygamberimizin son hanımı kimdir?Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.

Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve  hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?  Hz. Aişe (r.a)'dır.

Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

Ashâb Ne Demektir? Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

 

 

Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?Tevhid'dir.

Tevhid nedir?Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?Şirk'tir.

Şirk nedir?Allah'a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.

Peygamber kime denir? Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.

 

 

Allah, peygamberleri niçin gönderdi? Şirkten korumak, tevhide çağırmak için.

Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.

En büyük peygamberler kaçtır? 5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?Yirmisekiz

İsimlerini sayarmısınız? Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?  Bütün insanlığa gönderildi.

Resul nedir? Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

Nebi nedir? Kendisinden önce veya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

 

Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

 

 

Melek nedir? Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

Dört büyük melek hangileridir? Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

Meleklerin görevleri nelerdir? Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu  yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri  vardır.

Cebrail'in görevi nedir?Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

Mikail'in görevi nedir?Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

İsrafil'in görevi nedir?Kıyamette Sur'a üflemek

Azrail'in görevi nedir?Allah'ın emriyle can almak

 

İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?Dirilecekler.

Dirildikten sonra ne olacaklar?Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan  ne olur?Dinden çıkar, kâfir olur.

Kabir suali kime sorulmaz? Peygamberlere, çocuklara ve delilere

 

 

Mezhep kaçtır? Nelerdir?İkidir. İtikatta mezhep, amelde mezhep.

Itikattaki mezhep imamları kaçtır? Kimlerdir?İkidir.  İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari.

Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir? Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

İtikatta mezhebin nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

Amelde mezhebin nedir? Hanefi mezhebidir.

İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir?  Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

Diğer üç mezheptekilerin  imamı kimdir?Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

Fasık Nedir?Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

Fitne Nedir? İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

Fıkıh Nedir?  Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

 

Kaç tane kandil vardır, nelerdir? Beş tane kandil vardır.

Mevlid Kandili :Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.

Regaib Kandili :Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.http://www.biriz.biz/itikat/mirac.htm

Mirac Kandili:Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.

Berat Kandili :Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.http://www.biriz.biz/itikat/kadirgece.htm

Kadir Gecesi :Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.


Otuziki Farzı sayarmısınız? Evet,

6'sı İmanın şartı,

5'i İslam'ın şartı,

12'si namazın şartı,

4'ü abdestin şartı,

3'ü guslün şartı,

2'si teyemmüm'ün şartı.

İmanın şartları kaçtır, nelerdir? Altı'dır.

Allah Teala'ya inanmak, 

Meleklerine inanmak, 

Kitaplarına inanmak, 

Peygamberlerine inanmak, 

Ahiret gününe inanmak,

Kader ve kazaya inanmak.İslamın şartı kaçtır, nelerdir? Beş'dir. 

Kelime-i şehadet getirmek

Namaz kılmak, 

Oruç tutmak,

Zekat vermek, 

Hacca gitmek.

Abdestin farzı kaçtır, nelerdir? Dört'dür.

Yüzü yıkamak

Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak

Başının dörtte birini meshetmek

Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak.Guslün farzı kaçtır, nelerdir? Üç'dür.

Ağıza dolu dolu su vermek

Buruna dolu dolu su vermek

Bütün bedeni yıkamak

 

Teyemmüm'ün farzı kaçtır, nelerdir? İkidir.

Niyet etmek

Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.


 

Namazın farzı kaçtır, nelerdir? Altı'sı dışarıda 6'sı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.


Dışındakiler nelerdir?

Hadesten taharet
Necasetten taharet
Setr-i avret
İstikbal-i kıble
Vakit
Niyet

 

İçindekiler nelerdir?

İftitah tekbiri
Kıyam 
Kıraat
Rukü
Sücud
Kade-i ahire


Nasıl Abdest Alınır? Abdest alınırken mümkünse kıbleye karşı oturulur. Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. "Eûzübillahimineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denilir.

Eller bileklere kadar üç kere yıkanmalıdır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilmelidir. Yıkanırken bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir. Yüzük varsa oynatılarak altına su geçmesi temin edilir.

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınır. Her defasında iyice çalkalanır.Dişler, baş ve şehadet parmağı ile oğuşturulur.Yalnız oruçlu olanlar, boğazlarına kaçmaması için ağızlarına suyu dolu dolu almazlar. 

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Oruçlu olanlar buruna suyu çok hızlı çekmezler.

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Su yüze çarpılmaz.

Sağ avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır,dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sol avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır, sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Önce sağ ve sonrada sol kol yıkanır.

Sağ el yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak, başın ön tarafına saç bitiminden itibaren konulup, ıslak elle mesh edilir.bir kere meshedilir.

Eller ıslatılarak, sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Elleri yeniden ıslatmaya gerek yoktur. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmağın dışıyla boyun mesh edilir. Eller öne doğru çekiliken, çene altına doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir.

Önce sağ ayak, sonra sol ayak, topuk kemikleriyle beraber, sol elle yıkanır. Parmak araları sağdan sola doğru hilallenir.

 

 

 

Nasıl Gusül Alınır? 

Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerekgusle niyet eder.

Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini  ve uyluklarını yıkar.

Ellerini bileklerine kadar yıkar ve üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler.

Sonra sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder; oruçlu değilse suyun boğazına ulaşmasını sağlar.

Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler.

Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır.

Şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayaklarini, abdest alırken değil gusülden çıkarken yıkar.

Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırayla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker.

Her defasında vücudun her tarafını iyice oğuşturur. Hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder. Bunun için saçlarının, sakallarının diplerine, küpe delikleri, oyluklar ve kaş diplerinin ıslanmasına, göbeğinin içinesuyun ulaşmasını sağlar.

Eğer vücudunun bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su bunlara  zarar verecekse, bunların üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.

 

 

Teyemmüm Nasıl Yapılır

Önce cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet edilir. 

İki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin içini temiz toprağa, taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürülür.

En az üç parmağı değmek üzere, iki avucu ile yüzünü bir kere mesh etmek, yani sığamak.

İki avucu tekrar toprağa sürüp, birbirine çarparak, tozu toprağı silkeledikten sonra, önce sol elin dört parmağı içi ile, sağ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirseğe doğru sığayıp sonra, kolun iç yüzünü, sol avuç içi ile, dirsekten avuca kadar sığamak ve sonra sol baş parmak içi ile, sağ baş parmak dışını sığamaktır.

Namaz 

Günde kaç vakit namaz vardır, nelerdir? Günde beş vakit namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi akşam ve yatsı.

Her vakit namazda kaç rekat vardır?

Sabah Namazı dört rekattır; iki rekat sünnet ve sonra iki rekat farz ile eda edilir.
Öğle Namazı on rekattır, dört  rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnet
İkindi Namazı sekiz rekattır, dört rekat sünnet ve dört rekat farz
Akşam Namazı beş rekattır, üç rekat farz ve iki rekat sünnet
Yatsı Namazı onüç rekattır, dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet veen sonunda üç rekat vitir namazı.

 

Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz kılınacak yerin ve üzerinin temiz olmasına dikkat edilir. Abdest alınıp, kıbleye dönülür. Hangi namazı kılınıyorsa ona niyet edilir. Şimdi sabah namazının sünneti için niyet edelim:. "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya"

Tekbir

Erkekler :
Gözler secde yerine bakıyor. Ellerin içi kıbleye dönük, başparmak kulak yumuşağına değiyor. İki ayak birbirine parelelel, ayaklar arasında 4 parmak sığacak kadar mesafe var. Allahu Ekber denilir.Hanımlar : 
Hanımlar tekbir alırken ellerimizi omuz hizalarına kadar kaldırır. Ayaklar az açık. Vücudumuz diktir. Eller göğüs üstünde, gözler secdeye bakar durumdadır. Allahu Ekberdenilir.

Kıyam

Eller bağlandıktan sonra "Sübhaneke"(Sübhaanekellahümme ve bihamdik, Ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük, Velâailahe gayrük) okunur. Sonra EuzuBesmeleçekilir veFatiha-i Şerife okunur. Sonunda "Amin" denir. Peşinden kısa bir süre okunur. Eller yana salınarak "Allahu Ekber" denerek ruküa eğilinir.

Erkekler: Gözler secde yerine bakıyor. Eller göbek altına bağlanmış vaziyette. Sağ elin küçük parmağıyla başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavramış şekilde. İki ayak arası 4 parmak kadar açık ve birbirine parelel.

Hanımlar:Eller göğüsler üzerine bağlanır. Sağ el sol el üzerindedir. İki el beraberce göğüs üzerine konur. Ayaklar az açık, vücudumuz diktir. Gözler secdeye bakar.

Rükû

Rükuda üç kere "Sübhane rabiye'l azıym" denir. "Semiallahü limen hamideh" ve "Rabbena lekel hamd" diyerek doğrulunur.Peşinden "Allahu Ekber"diyerek secdeye varılır.
Erkekler: Gözler iki ayak ucuna bakıyor. Baş ile sırt aynı hizada, sırt düz vaziyette ve yere parelel durumda. Bacak ve kollar gergin. Parmaklar açık, sıkıca diz kapaklarını kavramış durumda.

Hanımlar:
Ayaklar az açık. Baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik. Dizler ve dirsekler hafif bükük. Eller dizlerin üzerinde. Gözler ayak ucuna bakıyor.

Secde

"Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdede üç defa "Sübhane rabbiye'l âlâ" denilir."Allahu Ekber" diyerek secdeden kalkılır, dizler üstünde kısa bir müddet durulur. "Allahu Ekber" deyip secdeye tekrar varılır. Yine secdede üç defa "Sübhane rabbiye'l âlâ" denilir. "Allahu Ekber" diyerek ikinci rekata kalkılır.

Erkekler:
Baş iki el arasında. Alın ve burun yere değiyor. Parmaklar kıbleye doğru. Dirsekler yere değmiyor ve vücuda yapışık değil. Karın oyluklardan ayrı. Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik.

Hanımlar:
Alın ve burun yere değiyor. Baş iki el arasında, parmaklar kıbleye doğru. Dirsekler yere değiyor ve vücuda yapışık, oyluklar da karna bitişik durumda. Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık.

İkinci Rekat

İkinci rekat birinci rekat'a benzer, ancak yalnız Besmeleçekilir veFatiha-i Şerife okunur. Sonunda "Amin" denir. Peşinden kısa bir süre okunur. Daha sonra önceki gibi rukü ve secdeler yapılır. İkinci secdeden sonra "Allahu Ekber" denilerek oturulur.

Ka'de - Oturuş

Bu oturuşta "Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Erkekler: 
Gözler oyluklara bakıyor. Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde. Sol ayak yatık ve üzerinde oturulmuş. Sağ ayak dik ve başparmağı kıbleye dönük.

Hanımlar:
Son oturuşta, eller dizler üstünde serbest. Ayakların her ikisi de sağa çıkarılmış. Ayaklar üzerine değil, yere oturulur. Gözler dizlere bakmakta.

 

http://www.biriz.biz/cocuk/sorular/ettehiyyatu.mp3Ettehiyyatü, "Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn   Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh",

Manası:Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın  sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve (yakinen bilirim) ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allh'ın kulu ve Resûlüdür.

Allahumme Salli,"Allahümme salli alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd",

Manası: Allah'ım  Hz. Muhammed ve âline , Hz. İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle.

Allahumme Barik,"Allahümme barik alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd",

Manası:Allah'ım  Hz. Muhammed ve âline, Hz. İbrahim'e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl. 

Rabbena Atina,"Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa  azâabennâar"

Manası:Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.

Rabbenâağfirlii,"Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab"
Manası: Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et. 

Selam

Dualardan sonra, önce sağa sonra sola dönülerek "Es-selâmü aleykum ve rahmetüllah" denir.Namaz tamamlanmış olur.

Erkekler:
Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde. Sol ayak yatık ve üzerinde oturulmuş.
Sağ ayak dik ve başparmağı kıbleye dönük. Baş önce sağa çevrilmiş  ve gözler omuza bakıyor, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor.

Hanımlar: 
Gözler oyluklara bakıyor. Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde.Her iki ayak sağa çıkarılmış vaziyette  Baş önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor.

DuaNamazları bitirip  selam verdikten sonra, "Allahumme ente's-selamu ve min-ke's-selam tebârekte yâ ze'l Celali ve'l-İkram"denilir.  Sonra "Ala Resulinâ salâvât" diye salâvat-i şerife getirilerek arkasından:  "Sübhanellahi ve'lhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu vellahu ekber ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil aliyyi'l-azim" denilir. Bundan sonra, bir "Ayete'l-kürsi" okunur.

 bismillah

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Manası

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ardından, 33 kere "Sübhanellah", 33 kere "Elhamdülillah", 33 kere "Allahu Ekber" dedikten sonra,

 "Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh lehül-mülkü ve lehü'l,hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr" diyerek eller kaldırılır, dua ve niyazda bulunulur.

bismillah

1-7

Fatiha Suresi Okunuşu

Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym. Bismillâhir Rahmân-ir' Rahıym.

El-hamdülillahi Rabbil-âlemiyn. Er'Rahmânir Rahiym. Mâliki Yevmiddiyn. Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn. İhdinassırâtal-müstekıym. Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

Manası

1.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 
2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.  
3.O, rahmândır ve rahîmdir.  
4.Ceza gününün mâlikidir.
5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.  
6.Bize doğru yolu göster. 
7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların  ve  sapmışların yolunu değil!

 

bismillah
ch105

Fil Suresi  Okunuşu

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl. Elem yec'al keydehüm fii tadliyl. Ve ersele aley him tayran ebâabiyl. Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl. Fecealehüm Ke asfim me'küül.

 

Manası
l.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 
2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 
3.Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 
5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

 

bismillah

ch106

 

Kureyş Suresi  Okunuşu

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Li iylâafi kurayşin İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf. Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt. Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf.

Manası
1.Kureyş'e kolaylaştırıldığı, 
2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, 3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki,

4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

 

bismillah
ch107

Maun Suresi  Okunuşu

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Eraeytellezi yükezzibi biddiyn. Fezâalikellezi yedü'ul yetiym.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn. Feveylül lil musalliyn. Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün. Elleziyne hüm an yüraa üüne Ve yemneuunel mâauun.

 

 

Manası
1.Dini yalanlayanı gördün mü? 
2.İşte o, yetimi itip kakar; 
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 
4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 
5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 
6.Onlar gösteriş yapanlardır, 
7.Ve hayra da mâni olurlar.

 

bismillah
ch108

Kevser Suresi  Okunuşu

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

İnnâa e'taynâakel kevser.Fesalli li rabbike ven har.İnne şâanieke hüvel ebter.

Manası
1. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. 
2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 
3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

 

bismillah
ch109

Kâfirun SuresiOkunuşu

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Kul yâa eyyühel kâafiruun. Lâa e'büdü mâa tebüdüün. Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd. Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd.Leküm diynüküm veliye diyn.

Manası

l.De ki: Ey kâfirler!

2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. 

3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. 

4.Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

 

bismillah
ch110

Nasr Suresi Okunuşu

Bismillâhir Rahmânir'Rahıym.

İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu.  Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa. Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa.

Manası
1.Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği, 
2.Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit 
3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O,  tevbeleri çok kabul edendir.

 

 

bismillah
ch111

Tebbet SuresiOkunuşu

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe. Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb. Se yaslâa nâaran zâate leheb. Vemraetühüü hammâatel hatab. Fii ciydihâa hablüm mim mesed.

 

Manası
1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. 

2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. 

3.O, alevli bir ateşte yanacak. 

4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).  

5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

 

 

 

 

bismillah

ch112

İhlas Suresi  Okunuşu

Bismillâhir Rahmânir'Rahıym. Kul hüvellâahü ehad.  Ellâahüs samed.Lem yelid. ve lem yüüled.Velem yeküllehüü küfüven ehad.

Manası
1.De ki: O, Allah birdir. 
2.Allah sameddir. 
3.O, doğurmamış ve doğmamıştır. 
4.Onun hiçbir dengi yoktur.

 

 

bismillah
ch113

Felak Suresi Okunuşu

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Kul euuzü birabbil felak. Min şerri maa halak.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab.Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad.Ve min şerri haasidin izâa hased.

Manası
1.De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,  
2.Yarattığı şeylerin şerrinden, 
3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 
4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,  
5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

 

bismillah
114nas

Nas Suresi Okunuşu

Bismillâhir Rahmânir'Rahıym.

Kul euuzü birabbinâas. Melikinnâas. İlâahinnâas. Min şerril vesvâasil hannâas. Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas. Minel cinneti vennâas.

Manası
1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 
2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 
3.İnsanların İlâhına. 
4.O sinsi vesvesenin şerrinden, 
5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. 
6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you a Muslim? Thanks be to Allah (Alhamdulillah), I am a Muslim

 

What does it mean to be a Muslim?Knowing that there is only one Allah, and accepting the Holy Qur'an and Prophet Muhammed (s.a.s.)

 

Since when have you been Muslim? I have been a Muslim since the time of the word (Balaa)

 

What does "Balaa" mean? It is a covenant (mithaq). That is, Allah asked when He created all souls: "Am I not your Lord (Rabb)"? They answered "Yes, for certain you are our Lord (Rabb) (Balaa)." Thus, I have been a Muslim from that time.

 

Who is your Lord (Rabb)?  Who created you? Allah        

 

Whose slave are you? I am the slave of Allah.

 

What is your religion? My religion is İslam.  

 

Which  book do you believe in? I believe in the Holy Quran.

 

What is Din? It is the set of laws which guides the sane people who believe with their free will to the most right, the most beautiful, and everlasting happiness.

 

What is Islam? It is the name of the last divine religion which was sent to human beings by God through His Prophet Muhammad?

 

What is Iman (Belief)? It is the acceptance and attestation of the decrees which are known in certainty that they are brought from God by the Prophet.

 

What would be your answer to someone who asked how many gods there were? I would answer that there is only one.

 

 

What is your evidence that there is only one Allah?My evidence is the first verse (ayah) of the  Surah allkhlas.

 

What is the meaning of the verse (ayah)? The meaning is; "Say: He is Allah, the One and Only!"

 

What is your reasonable evidence that Allah exists? The existence of this universe and the continuation of its system and order.

 

Would it be right to think about the essence of Allah? No, it would be improper to think about the essence of Allah because reason is incapable of understanding it. One can only think about the qualitiea of Allah.

 

What are The Divine Attributes of Allah? The Divine Attributes of Allah the Most High are classified in two  groups: the Divine Attributes of the Being of Allah (al Sifat al-Dhatiyyah) are six and the immutable of the Divine Essence of Allah (al-Sifat-al-Thubutiyyah) are eight.

 

 

What are the Divine Attributes of  the Being of  Allah?

Al-Wujud :He is the Existing One,       

Al-Qidam :He is the Pre-Eternal One,

Al-Baqah :He is the Everlasting One,   

Al-Wahdaniyyah :He is the Unique One,

Al-Mukhalafatun lil Khawadith :He is Unlike the Created,

Al-Qiyam bi'nafsihi :He is the Self-Existing One.

 

What are the Immutable Attributes of the Divine Essence of Allah?

Al-Hayat :Hei s the Living and Resurrecting One,

Al-Ilm :He is the All-Knowing One: Allah the Most High knows everything to such an extent that He even knows the secret intentions of the heart,

Al-Sami :He is the All-Hearing One: Allah the Most High hears eveything,

Al-Baseer :He is the All-Seeing One: Allah the Most High can see a black ant crawling on a black rock in the dark of night and He can hear the sound of its moving limbs,

Al-Iradhah:He has Absolute Will: Alalh the Most High has the quality of divine Determination so  that He does whatever He wishes and in whatever manner He wishes,

Al-Qudrah :He is the Omnipotent, the Almighty One, and He has power over all things,

Al-Qalam :His manner of Speech is Unique to Him; Alalh the Most High  spaeks without need of letters or souns,

Al-Taqwin :He is the Creator from nothing of all things and beings.

 

What is Fard (Obligatory)?It is the thing which is requested to be performed in certainty by the religion.

 

What is Wajib?  They are the decrees which their performance are demanded by the religion with the presumptive (zannî) evidences.

 

What is Sunnat?  They are the religious duties the Prophet performed and demanded to be fulfilled by the Muslims.

 

What is Mubah? They are the things which performing them or not is permissible in religion.

 

What is Haram (Prohibited)?They are the things which their performance are prohibited with certainty by the religion.

 

What is Halal (Lawful)?  They are the things which there is no religious decree for they are to be done or not.

 

What is Makruh (Abominable)? It is a thing which its abandonment is demanded by religion by a presumptive evidence.

What is Sura? It is the each chapter of Qur'an separated from each other by the Basmala.

 

What is Ayat? They are the sentences and verses of the Qur’an.

 

What is Hadith? They are the verbal expression of the utterances or the actions and approvals of the Prophet Muhammad.

 

To which direction do you turn when worshiping? I turn to the Holy Kaaba in Makkah.

 

Whose community (Ummah) are you from? I am from the Ummah of Muhammad (s.a.s)

 

From whom have you descended? I have descended from Adam (a.s.)

 

Whose nation are you from? I am from the nation of abraham (Ibrahim) (a.s.)

 

What is a repetance of desperation (Tawba-i Yais)? Is that kind of repentance acceptable? It is the respentance of a dying man who already has Iman and who has acted accordingly.Yes, it is acceptable.

 

What is belief of desperation (Iman-i Yais)? Is that kind of faith acceptable? To accept Faith as Pharaoh did just at the moment of death. No.

 

What is the name of the father of our Prophet have? Abdullah.

 

What is his mother's name? Amina.

 

What is his grandfather's name? Abdulmuttalib.

 

Where was our Prophet Muhammad (s.a.s.) born and died, when?He (s.a.s.) was born in Makkah in 571 C.E. and died in 632 C.E. in Madinah.

 

Where is his tomb? He was laid to rest in his tomb in the Mosque of the Prophet (Rawza al-Mutaharra) in Madinah.

 

How old was he when he was given the Prophetwood? His prophetwood became a fact when he was 40 years old.

 

How many years did he serve as a Prophet? He performed his prophetic duties for 23 years.

 

When did our Prophet (s.a.s.) emigrate from Makah to Madinah? He emigrated in 622 C.E.

 

When did his temporary life end?It ended when he was sixty-three.

 

What is the most common name of the  Prophet (s.a.s.)?His most common name is muhamad (peace and blessing be upon him)

 

How many names does our Prophet have?He has mny beautiful names. We should know at least four of them:  Muhammad (s.a.s.), Mustapha (s.a.s.), Ahmad (s.a.s.) and Mahmoud (s.a.s.).

 

How many daughters did he have? He had four daughters. Zeyneb (r.a.), Ruqayyah (r.a.), Umm Kulthum (r.a.), Fatimah (r.a.)

 

How many sons did he have? Three sons were born to him: Qasim (r.a.), Abdullah (or Tayyib) (r.a.),  Ibrahim (r.a.)

 

How many grandsons did he have? He had two: Hassan (r.a.) and Hussayn (r.a.)

 

Whose children were they? They were Ali's (r.a.) and Fatima's (r.a.) children.

 

Would you list the names of the Azwaj al-Tahirah, that is blessed wives of our Prophet (s.a.s.)?Khadijah (r.a.), Sawdah (r.a.), A'isha (r.a.), Hafsah (r.a.), Zaynab bint Khuzaymah R.a.), Umm Salamah (r.a.), Zaynab binti Jahsh (r.a.), Juwayriyah R.a.), Umm Habibah (r.a.), Safiyyah (r.a.), Maimaunah (r.a.), Mariyah (r.a.).

 

Who was the first wife of our Prophet (s.a.s.)? Khadijah (r.a.) was the first wife of our Prophet (s.a.s.). She was 15 years older than our Prophet (s.a.s.) and they lead a happy life together for 25 years.

 

What was the last wife of our Prophet?  A'isha (r.a.)

 

Would you list some of the reasons why our Prophet (s.a.s.) got married after the age of 53? Our Prophet (s.a.s.) got married in order to  connect various tribes with Islam, communicate Islamic principles about women through his blessed wives, to save some of them from poverty, and to protect the chasity and purity of some others. The main aim was to  spread Islam through women.

 

Which one of his wives died last? Her excellency A'isha (r.a.) died last.

 

Who is the most distinguished and excellent man that came or will come to the world? Our Prophey Muhammad Mustapha (s.a.s)

 

What is Ashab? They are the Muslims who saw the Prophet and had conversation with him.

 

 

What is Tawhid?It is the belief in God's existence and His Oneness.

What is Shirk?It means to associate partners with God. This is done by attaining gods besides Allah and worshipping someone other than Him.

Who is called a Prophet? A an who is charged by Allah to communicate the religion of Allah is called a Prophet.

How many Prophets have been sent to man? According to a tradition narrated by our Prophet (s.a.s.) one hundred and twenty four thousand prophets were appointed. Yet, by another tradition the number of Prophets is two hundred twenty four thousand.

How many Prophets are mentioned in our Holy Qur'an? Twenty-eight.

Would you please list their names? Adam, Enoch, Noah, Hood, Salih, Abraham, Lot, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moses, Aaron, David, Solomon, Elijah, Dhulkifl, Jonah, Zachariah, John, Jesus, Ezra, LoQman, Dhul Qarnain and Muhammad Mustapha, peace upon them all. some call Ezra, Loqman and Dhul Qarnain (a.s.) special friends of Allah (awliyahs).

What ar Nabi or RasulHe is a distinguished person who conveys to people whatever receives from God.

What are the names of the four divine books and which Prophets (a.s.) were they sent to? The Torah to Moses (a.s.), the Psalms to David (a.s.), the Gospel to Jesusu (s.a.) and the Holy Qur'an to our Prophet Muhammad Mustapha (s.a.s)

What are the written pages (suhuf), how many pages are there and to  whom were they sent? There are a hundred written pages (suhuf) which Allah sent by the Archangel Gabriel (a.s.) to some prophets. Ten written pages were sent to Adam (a.s.), fifity to Seth, (a.s.), thirty to Enoch (a.s.), and ten to Abraham (a.s.)

What is an angel?An angel is created from Divine Light and can take any shape or form. They are sinless and continually  in a state of prayer.

What are the names of the four Archangels?Gabriel (a.s.), Michael (a.s.), Raphael (a.s.) and Azrael (a.s.)

What was Gabriel charged with?He was charged with the responsibility of communicating the revelations of the Holy Scriptures of Allah the Most High to the Prophets (a.s.). This angel acted as the intermediary between Allah the Most Great and His Prophets by revelation.

What was Michael charged with?He is charged with the formation of some natural phenomena such as the wind, the rain,  the snow, and the growth of vegetation.

What was Raphael charged with?He has been charged with the task of blowing the trumpet (al-Thur) on Doomsday (al-Qiyamah) and again for resurrection of humanity.

What was charged with?He is charged with the task of taking the souls at the time of death.

How many types of canonical school (madhab) are there? There are two types.

How many founding imams are there in the schools of  faith? What are they?There are two imams. Imam Abu Mansuri Maturidi and Imam Abu Hasan al-Ash'ari, may Allah be pleased with them.

How many schools of Deed are there? What are they? There are four schools of deed. They are the Hanafi, Shafii, maliki and Hanbalii

What is your school of faith? My school of faith is Ahli-Sunnah-wal-Jam'aah.

What is your school of deed? My school of deed is Hanafi.

Who is the imam of our school of faith? Imam Abu Mansur Muhammad Maturidi is the imam of our school of faith.

Who is the imam of the school of faith of those who are from the Shafii, Maliki and Hanbali schools? Their imam is Abu'l Hasan al, Ashari.

Whatis Fasiq (Impious)?It is the name of a person who is heedless to God’s Commands and prohibitions.

What is Fitna?It means a test with the good or bad things, moral collapse, social upheaval and chaos.

What is Fıqh (jurisprudence)? It is a person’s knowledge of what deeds are for his benefit and what are for his harm.

What do we call the nights in which we give particular value to  spending it in worship? We call them the Blessed Nights (Qandil)

How many Blessed Nights are tehere  in a year? There are five Blessed Nights in a year: Mawlid Night, Ragaib Night, Miraj Night, Bara'ah Night, Qadir night.

What is Mawlid Night? It is the celebration of the Blessed Night when our Prophet (s.a.s.) was born.

What is Ragaib Night? It is the celebration of the Blessed Night when Muhammad's (s.s.s.) mother Amina understood that she was pregnant with our Prophet (s.a.s.)

What is Miraj Night? It is the celebration of the Blesse  Night of the Prophet Muhammad's (s.a.s.) miraculous journey to Heaven and other universes by the invitation of Allah.

What is Bara'ah Night? It is the celebration of the Sacred Night when the Holly Qur'an came to the world from the divine tablet, when the yearly sustenances andthe life of a man are reviewed and when forgiveness and blessings are given to all Muslims.

What is Qadr Night? It is the celebration of the Sacred Night when our Holly Qur'an started word by word to our Prophet Muhammad

 

Would you please tell us the thirty-two obligatory acts (fardh)? Yes: 6 pillars of Faith, 5 pillars of Islam, 12 obligatory acts of prayer (salah), 4 of minor ablution (Wudhu), 3 of major ablution (Ghusl), 2 of ablution with sand or earth (tayammum), for a total of 32.

 

How many are the essential principles of faith? Six.

To  believe in the existence of Allah,

The Angels,

The Divine Scriptures,

The Prophets, the Day of  Judgement,

Destiny, (i.e. that all good and bad comes from Allah)

 

How many basic pillars are there in Islam?           Five.

Testimony of faith in the Oneness of Allah (Kelimah-i Tawhid),

Performing prayer (salah),

fasting (sawm),

Giving the poor-due (zakat),

Pilgrimage to Makkah (hajj)

 

How many obligatory acts are there in minor ritual ablution (wudhu)?  Four.

Washing the face from hair end and ear lobes to under the chin

Washing the arms up to and including the elbows.

Wiping one fourth of the head

Washing the feet including the ankles.

 

How many obligatory are there in the major ablution (ghusl)? Three.

Washing the mouth with plenty of water

Washing inside the nose  with plenty  of water

Washing the hole body without leaving and dry point.

 

How many obligatory acts are there in ablution with sand and earth (tayammum) if water can not be found? Two.

Intention for tayammum.

Hitting both hands twice on the sand; with the frst wiping the face, with the second wiping the arms.

 

How many obligatory acts are there in salah? Six internal and six external, totally twelve.

What  are the externals?

Purification of environment
Purification from excrement
Covering private parts
Turning towards the Kaabah in Makkah (Qibla)
Time
Intention

 

 

What are the internals?

Opening salah by uttering the words "Allahu Akbar"
Standing posture (Qiyam)
Recitng Qur'an
Bowling with the palms of the hands touching the knees (ruku)
Prostrating (sadjah)
Staying as long as to say "there is only one Allah and Muhammad (s.a.s.) is His Messenger" in the last sitting position

 

How To Take Wudhu?  One faces the Qiblah, if possible, sits on an elevated place (so that used water may easily flow away), the intention (Niyyah) to  make ablution, (recites Audhu and Bismillah.One washes both hands up to the wrists, during which the skin bewtween the fingers of one hand is combed with the fingers of the other. If one has a ring, it is to be moved araound so that water reaches under it.  The mouth is rinsed with a mouthful of water using the right hand. Hoeever, if one is fasting, one doees not take in that much water out of fear that some water may be swallowed.Water is taken nto the nostrils with the right hand and blown out and cleaned with the left. Those who are fasting do not forcefully take in the water.

The whole face from the forehead, where the hair ends, to the part below the chin; the comolete section between the two ear-lobes is to be washed.

After taking water into the palm of the right hand, one has it flow directly to the elbow. The right arm is wiped with the left hand up to and including the elbow, thus not leaving and part dry. And then left hand is wiped in the same manner as the  the right hand.

The right hand is made wet and then starting from the front part of the head at the beginning of the hairline the wet hand wipes the hair.

The inside of ears are wiped with th point-finger whilewiping behind the ears with the inner part of the tumb.

The back of the neck is wiped with the outer part of the tree fingers excluding the thumbs and the point-fingers. One draws the hands to  the front, not directly to that part below the chin, but instead from beneath the ears directly to the face.

The skin between the toes of the right foot is combed with the point-finger of the left hand, beginning from the small toe; thus wiping the whole foot. the feet up to and including the ankles are washed. The left foot is wiped in the same manner as the right foot, again with the left hand. This time, however, one starts to  comb the skin between the toes from the big toe.

 

How To Take Ghusl? 

First,the intention (Niyyah) to make ghusl is done (for the removal of the state or major impurity).

Then, one washest the front and rear of the genital area, even though it may be clean.

Next say Bismillahand take a complete wudhu as for prayer (minor ritual ablution for salah); but if water can collect in a pool at the feet, than the feet are washed at the end of the major ritual ablution.

Plenty of water is taken into the mouth and nostrils, so that the obligatory washing of the interiors of the mouth and the nose is fullfilled.

Water is pouredthree times over the head first, with the head being rubbed each time. During this period water must reach the base of the beard, moustache and hair.

Water is poured three times over the right shouldert and the body is rubbed each time.Then, water is poured three times over the left shoulder and the body is rubbed each  time.

The whole body is rubbed in such manner that there remains no dry spo including the navel.

How is Tayammum Performed? 

Intention for tayammum.

Strike your palms on clean earth and shake off the excess wiping between the fingers your hand.

Then wipe your face.

Again strike your palms on the clean earth and wipe your right arm with your left hand and then wipe your left arm with your right hand.

 

Salah

How many units (rakahs) are there in each of these times?

Dawn Prayerhas four rakahs; two  sunnah and then two fardh are performed.
Noon Prayer has ten units, four first sunnah, four fardh, two last sunnah are performed.
Late Afternoon Prayer is eight rakahs; four sunnah and four fardh are performed.
Sunset Prayer is five units; three fardh and two sunnah are performed.
Late Evening Prayer is thirteen units; first four sunnah, then four fardh, then two final sunnah, and finally three wajib witr. Totally forty units are performed in a day.

 

How is salah performed?  

A devotee about the perform a ritual prayer is first to  be careful that there is no folth on one's clothing or on one's clothing or on the place of prayer that will hinder one from performing a ritual prayer. Next, a devotee makes the minor ritual ablution, and then turns to face in the direction of the Holy Kaaba.One  makes the intention in the heart for the performance of the ritual prayer.For instance, if one is about to perform te sunnah rakahs of  the Dawv Prayer, one makes the intention in the heart like this: "I intend to perform the sunnah rakahs of today's Dawn Prayer for the sake of Allah".

 

Al Takbir

Male :
One fixes the eyes on the place of where the head will rest between the palms facing in the direction of the Holy Kaaba and with the thumbs touching the ear lobes.
The ffet are parallel to each other with a space between them, equal to the width of four fingers. Then saying the formulaof magnification of Allah, that is Allahu Akbar.
Female:
One fixes the eyes on the place where the head will  rest in prostration, with the hands at the level of the chest so that the finger-tips do not go above the level of the shoulders. Then saying the formulaof magnification of Allah, that is Allahu Akbar.

 

Al-Qiyam

Next, the supplication of al-Subhanaka(Subhanaka-Allahumma-wabi-hamdik, Wa-tabaraq'as-muk, wa-ta'ala-jadduk, Wa-la-ilaha-ghayruk) is recited.

The recitation of the formula of AudhuBismillahand the chapter of the Opening (Surah al-Fatiha) follow this. One says 'Amin' at the end of the Chapter of the Opening. An additional chaptar (surah). After that, one lets down the arms to the sides and bows down (al-ruku) while saying Allahu Akbar.

 

 

Male
One fixes the eyes on the place where the head will rest in prostration, with the hands clapsed below the navel. The thumb and the small finger of the right hand hold wrist of the left arm by forming a ring. the space between the two feet, which are parallel to each other, is four fingers.

Female:
One fixes the eyes on the place of prostration, with the hands placed over the chest and with the right hand over the left one.

 

Al Rukuh

Then one raisesthe head and stands up at ease reciting: "Sami-Allahu-liman-hamidah" and "Rabb'ana-lakal-hamd" ("Allah hears one who praises Him", "Losr, to You alone belong all kinds of perfect praise).
Next, one goes down, on one's knees with the utterance of "Allahu Akbar" to assume the position of prostration.

Male:
One fixes the eyes on the ends of the toes, with the head and the back up to the buttocks at the same level, the back being flat and parallel to the ground. The legs and the arms are stretched, with the fingers spresd apart grasping the knees.Female: 
he eyes are fixed upon the ends of the toes. The head and the back are not on the same level, the head being at a higher level. The joined fingers are put lightly over the knees.

Al-Sajdah

One recites in prostration three times the expression of  glorification of Allah : "Subhana Rabb'iyal-a'la" (Glorified is my Lord). Then one utters the expression of magnification of Allah: "Allahu Akbar" (Allah is the Greatest). and gets up from the first prostration to  the sitting position, where one stays for a length of time equal to saying once the expression of Subhanallah. then one begins the second prostration with  the expression of "Allahu Akbar" and again recites three times  "Subhana Rabb'iyal-a'la" in the prostration position. After that, one raises the head from the prostration sayıng "Allahu Akbar" and stands up, without pushing his hands against the ground and without sitting, thus completing the first rakah.

Male: The head is between the two  hands, with both the nose and the forehead touching the ground. The fingers are pointed in the direction of the Holy Kaaba. The elbows do not touch the ground, and they are not in contact with the sides of the body. The abdomen is away from the thighs. the toes face the Holy Kaaba and the heels are together.

Female:
The forehead and the nose touch the floor. The head is between the two hands, the fingers facing the Holy Kaaba. The elbows touch the floor and touch the abdomen with the thighs also joined to the abdomen. The tops of the feet touch the ground and both the feet bend to the right side.

 

Second Rakah

The second rakah is like the first rakah, with the exception that in the beginning.  one does not recite the expression of "Allahu Akbar" The recitation of the formula of  Bismillah(without Audhu) and the chapter of the Opening (Surah al-Fatiha) follow this. One says 'Amin' at the end of the Chapter of the Opening. An additional chaptar (surah).Then one complates the bowing down and prostrations. However, at the completion of the second prostration of the second rakah, one sits on.

 

Al-Qada

In the sitting position one recites the supplication of  Witnessing, the Supplications of "Al Tahiyyah", "Allahumma Salli", "Allahumma Barik", and "Rabb'ana"

Male:
The eyes are fixed upon the thighs. The hands are on the thighs, the fingers being relaxed. One sits on the left foot, which is pointing in towards the right foot. The right foot is upright the toes bent in the direction of the Holy Kaaba.

Female: 
The eyes look at  the thighs upon which are placed the hands, with the fingers relaxed. Both the feet protrude out on the right side, the sitting position being on the ground, not on the left foot.

ettehiyyatu2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Tahiyyah,"At-tahiy'yatü  lil'lahi  was'salawatu wat'tay'yibatu, Assalamualayka ay'yuhan'nabiy'yu wa Rahmatul'lahi wa barakatuhu,  Assalamu alaina wa ala ibadil'lahissaliihin,   Esh'hadu anla ilahe ill'Allah, Wa esh'adhu an'na Mohammed'en abduhu wa Rasuluhu.Translation: "All kinds of verbal, bodily and financial devotions (ibadah) belongto Allah. Greeting is to thee, O Prophet (s.a.s.) and the mercy and bleising of Allah. Peace be upon us and on the righteous slaves of Allah. I bearwitness that there is no  god but Allah. And I bear witness that Muhammad (s.a.s.) is His slave and messenger.

allahummesalli2

 

 

 

 

 

 

 

Allahumma Salli, "Allahumma salli ala Muhamedin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala ali ibrahima in'naka hamid' un'majid" Translation: " O my Allah! Send grace and honor to the Prophet Muhammad (s.a.s.) and to  the members of the family of Muhammad (s.a.s.) as You have granted grace and honor to the prophet Abraham (a.s.) and to  the members of the family of Abraham (a.s.). Surely You ara All Praisewworthy, All Glorius"

 

barik2

 

 

Allahumma Barik, "Allahumma barik ala Muhamedin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali ibrahima in'naka hamid' un'majid" Translation: " O my Allah! Send blessings upon Muhammad (s.a.s.) and to  the members of the family of Muhammad (s.a.s.) as You have blessed Abraham (a.s.) and to  the members of the family of Abraham (a.s.). Surely You ara All Praisewworthy, All Glorius."

rabbenaatina2

 

 

 

 

 

Rabbana Atina,"Rabbana atina fi'd dunya hasana'tan, wa fil akhirati hasana'tan, wa qina adhaban'nar."
Translation: " O our Lord! Grant us goodness in this world and in the hereafter and protect us from the punishment of the fire."

rabfirli

 

Rabbenagfirli,Rabb'anaghfirli, wa li waliday'ya, wa lil mu'minina Yawm'a yagumul hisab.
Translation: " O our Lord! Grant foregiveness to me when the Final Day of Judgemen comes, and to my parents and to the believers.

 

Salam

There after one turns the head first to the right side saying the formula: "Assalamu alaikum wa Rahmatullah".
Then one turns to the left with the recitation of the same salutation. The ritual prayer all has now been completed.

Male:
The hands are placed on the thighs, with the fingers being relaxed.
The right food is upright, with the big toe bent in the direction of the Holy Kaaba.
The head is turned to the right with the eyes fixed upon the right shoulder and then the head is turned to the left with the eyes looking at the left shoulder.

Female:
The hands are put on the tighs, with the fingers at ease. Both the feet are brought out on the right.
The head is turned to the right with the eyes looking at the shoulder and then the head is turned to the left with the eyes looking at the left shoulder.

 

 

 

 

 

Supplication

After the completion of any ritual prayer expresions recited:

"Allahumma, anta's salam wa minkas'salm, Tabarakta ya dhal Jalali wa'l Ikram"

Meaning: Oh my Allah! You are peace and from You comes peace, Blessed are You, O Prossesor of Majesty and Honour.

After this expression, "Subhanallah, wal hamdu lillahi wa la ilaha ill'Allahu wal lahu akbar, Wa la hawla wa la quw'wata illa billah il aliy'yil adhim"

Meaning: Glory be to Allah, and praise be to Allah, and there is no god but Allah, and Allah is the Most High. It is only by the assistance, help and power of Allah the Most Great that we give up  rebelling and turn to obeying Allah the Lord.

After wards, one recites the verse (ayah) of "Ayat al Kursi."

bismillah

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Transliteration

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Translation

Allah. There is no god but He,-the Living, the Self-subsisting, Supporter of all. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is thee can intercede in His presence except as He permitteth? He knoweth what (appeareth to His creatures as) before or after or behind them. Nor shall they compass aught of His knowledge except as He willeth. His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them. For He is the Most High, the Supreme (in glory).

 

And then recites:

The expression of glorification of Allah (Subhan'Allah) 33 times

The formula of praise to Allah (Alhamdulillah) 33 times

The formula of magnification of Allah (Allahu Akbar) 33 times

Then the following expression is recited: "Allahu Akbar, La ilahe ill'Allahu wahdahu la sharika lah, Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, Wa huwa Hayyun la yamutu biyadihil khayr, Wa huwa ala kulli shay'in Qadir"

Meaning: Allah the Lordis the Most Great, There is no god but Alalh, Alalh is the Only one, and has no partner, The earth and the whole heavens are in his (divine) posession, to him belongs the Praise, Alalh is the One who gives life and gives death, and Hei s the Living One, Who dies not, Goodness in His Hands, and he has power over everything.

Following these expression, one raise the hands and supplicates to Allah the Most Great.

 

 

 

 

 

bismillah

1-7

 

The Noble Opening Chapter - Fatiha Al-Sharifah 

Transliteration

Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym. Bismillâhir Rahmân-ir' Rahıym.

El-hamdülillahi Rabbil-âlemiyn. Er'Rahmânir Rahiym. Mâliki Yevmiddiyn. Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn. İhdinassırâtal-müstekıym. Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

 

 

Translation
1 In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
2.Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
3.Most Gracious, Most Merciful;
4.Master of the Day of Judgment..
5.Thee do we worship, and Thine aid we seek.
6.Show us the straight way, 
7.The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace,

those whose (portion) is not wrath, and who go not astray..

 

 

bismillah
ch105

 

 

The Chapter of the Elephant - Surah Al-Fil  

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl. Elem yec'al keydehüm fii tadliyl. Ve ersele aley him tayran ebâabiyl. Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl. Fecealehüm Ke asfim me'küül.

Translation
1.Seest thou not how thy Lord dealt with the Companions of the Elephant? 
2.Did He not make their treacherous plan go astray?  
3.And He sent against them Flights of Birds, 
4.Striking them with stones of baked clay. 
5.Then did He make them like an empty field of stalks and straw, (of which the corn) has been eaten up

 

bismillah

ch106

 

The Surah of Quarish - Surah Al-Quarish  

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Li iylâafi kurayşin İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf. Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt. Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf.

Translation
1.For the covenants (of security and safeguard enjoyed) by the Quraish,
2.Their covenants (covering) journeys by winter and summer, 
3. Let them adore the Lord of this House, 
4.Who provides them with food against hunger, and with security against fear (of danger).

 

bismillah
ch107

The Chapter of Neighbourly Needs - Surah Al-Maun 

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Eraeytellezi yükezzibi biddiyn. Fezâalikellezi yedü'ul yetiym.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn. Feveylül lil musalliyn. Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün. Elleziyne hüm an yüraa üüne Ve yemneuunel mâauun.

Translation
1.Seest thou one who denies the Judgment (to come)?
2. Then such is the (man) who repulses the orphan (with harshness), 
3.And encourages not the feeding of the indigent.
4.So woe to the worshippers 
5.Who are neglectful of their prayers, 
6.Those who (want but) to be seen (of men), 
7.But refuse (to supply) (even) neighbourly needs.

 

 

bismillah

ch108

The Chapter of Abudance - Surah Al-Kawthar 

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

İnnâa e'taynâakel kevser.Fesalli li rabbike ven har.İnne şâanieke hüvel ebter.

Translation
1.To thee have We granted the Fount (of Abundance).
2.Therefore to thy Lord turn in Prayer and Sacrifice.
3.For he who hateth thee, he will be cut off (from Future Hope).

 

 

bismillah
ch109

The Chapter of the Disbellievers - Surah Al-Kafirun 

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Kul yâa eyyühel kâafiruun. Lâa e'büdü mâa tebüdüün. Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd. Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd.Leküm diynüküm veliye diyn.

 

Translation
1.Say : O ye that reject Faith! 

2.I worship not that which ye worship, 

3.Nor will ye worship that which I worship. 

4.And I will not worship that which ye have been wont to worship,

5.Nor will ye worship that which I worship. 

6.To you be your Way, and to me mine.

bismillah
ch110

The Chapter of Assistance- Surah Al-Nasr 

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu.  Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa. Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa.

 

Translation
1.When comes the Help of Allah, and Victory,  
2.And thou dost see the people enter Allah.s Religion in crowds, 
3.Celebrate the praises of thy Lord, and pray for His Forgiveness: For He is Oft-Returning (in Grace and Mercy).

bismillah
ch111

The Chapter of the Father of Flame - Surah Ebu Lahab 

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe. Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb. Se yaslâa nâaran zâate leheb. Vemraetühüü hammâatel hatab. Fii ciydihâa hablüm mim mesed.

Translation
1.Perish the hands of the Father of Flame! Perish he!   
2.No profit to him from all his wealth, and all his gains!  
3.Burnt soon will he be in a Fire of Blazing Flame! 
4.His wife shall carry the (crackling) wood - As fuel!- 
5.A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck!

 

bismillah

ch112

The Chapter of Sincerity - Surah Al-Ikhlas  

Transliteration

Bismillâhir Rahmânir'Rahıym. Kul hüvellâahü ehad.  Ellâahüs samed.Lem yelid. ve lem yüüled.Velem yeküllehüü küfüven ehad.

Translation
1.Say: He is Allah, the One and Only; 
2.Allah, the Eternal, Absolute;  
3. He begetteth not, nor is He begotten; 
4.And there is none like unto Him.

 

 

 

bismillah
ch113

The Chapter of the Dawn - Surah Al-Falaq 

Transliteration

Bismillâhir Rahmân-ir'Rahıym.

Kul euuzü birabbil felak. Min şerri maa halak.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab.Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad.Ve min şerri haasidin izâa hased.

Translation
1.Say: I seek refuge with the Lord of the Dawn.  
2.From the mischief of created things;. 
3.From the mischief of Darkness as it overspreads; 
4.From the mischief of those who practise secret arts; 
5.And from the mischief of the envious one as he practises envy.

 

bismillah
114nas

The Chapter of Mankind - Surah Al-Nas  

Transliteration

Bismillâhir Rahmânir'Rahıym.

Kul euuzü birabbinâas. Melikinnâas. İlâahinnâas. Min şerril vesvâasil hannâas. Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas. Minel cinneti vennâas.

Translation
1.Say: I seek refuge with the Lord and Cherisher of Mankind, 
2.The King (or Ruler) of Mankind,  
3.The Allah (or judge) of Mankind, 
4.From the mischief of the Whisperer (of Evil), who withdraws (after his whisper),
5. (The same) who whispers into the hearts of Mankind,
6.Among Jinns and among men.

 

203 Fountain Avenue · Burlington, NJ 08016 · Phone/Fax: 609-386-5535
A Non-Profit Organization · Tax ID 22-2976622 www.njturkish.org | www.selimiyecamii.org | Webadmin= zkahya@gmail.com